Polska przedstawiła raport Komitetowi Praw Człowieka ONZ

   Wstecz

Polski rząd przedstawił Komitetowi Praw Człowieka ONZ raport z wykonywania postanowień Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych.

Podczas 118 sesji Komitetu Praw Człowieka ONZ polska delegacja przedstawiła swoje sprawozdanie. Pytania członków Komitetu pytali m.in. o kryzys konstytucyjny w Polsce, zakaz aborcji i dyskusje wokól tej kwestii, przestępstwa z nienawiści, prawo antydyskryminacyjne oraz pozycję Rzecznika Praw Obywatelskich.Link do sprawozdania rządowego oraz raportów alternatywnych organizacji pozarządowych:http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/SessionDetails1.aspx?SessionID=1034&Lang=en
   Wstecz
Dodano: 2016-10-20 19:27:24    Modyfikowano: 2016-10-20 19:32:31