Wydarzenia

   Wstecz

  VILLA DECIUS

AKADEMIA TRENINGU ANTYDYSKRYMINACYJNEGO

ZOSTAŃ TRENEREM/TRENERKĄ

 

 

Zgłoszenia do 15 czerwca 2009

 

  

CO?

Akademia Treningu Antydyskryminacyjnego to kompleksowy program Stowarzyszenia Willa Decjusza skierowany do osób pracujących i współpracujących z polskimi organizacjami pozarządowymi.  Akademia oferuje intensywne szkolenie trenerskie, a także prezentację nowoczesnych koncepcji i dobrych praktyk w zakresie przestrzegania praw człowieka i przeciwdziałania dyskryminacji.

W programie Akademii równoważnie traktowane jest poznanie efektywnych metod i narzędzi edukacyjnych, przyswojenie aktualnej wiedzy i wymiana praktycznych doświadczeń. Po intensywnym szkoleniu uczestnicy i uczestniczki, będą wyposażeni w kompetencje trenerskie i przygotowani merytorycznie do prowadzenia szkoleń antydyskryminacyjnych w swoich społecznościach.

 

DLACZEGO?

Osoby pracujące w organizacjach pozarządowych pracując z pasją i zaangażowaniem podejmują wiele inicjatyw edukacyjnych dla poprawy przestrzegania praw człowieka. W tej dziedzinie konieczne jest ciągłe podnoszenie własnych kompetencji, aktualizacja wiedzy i śledzenie najlepszych praktyk. Problematyka równości płci, mniejszości etnicznych i kulturowych, w tym imigrantów i uchodźców znana jest często powierzchownie i jednokierunkowo. Często dużej wiedzy akademickiej czy formalnej nie towarzyszy świadomość jej realnego znaczenia i możliwości zastosowania w praktyce. Praca intuicyjna, bez rzeczywistej znajomości potrzeb, problemów, bez osobistej wrażliwości i wiedzy kulturowej może przynieść więcej szkody niż pożytku. Chcąc osiągać rzeczywiste efekty w obszarze zmiany postaw, osoby prowadzące antydyskryminacyjne przedsięwzięcia edukacyjne powinny znać metody i techniki szkolenia i pracy z grupą.

 

KTO?

Oferta skierowana jest przede wszystkim do osób pracujących i współpracujących z polskimi organizacjami pozarządowymi, działających w obszarze praw człowieka. Uwzględniając zgłaszane potrzeby rozpatrywane będą także kandydatury z instytucji centralnych i samorządowych świadczących pomoc grupom dyskryminowanym. Szczególnie zapraszamy osoby z grup niedoreprezentowanych: mężczyzn, osoby niepełnosprawne, imigrantów/ki, uchodźców/czynie, przedstawicieli/ki mniejszości narodowych, etnicznych i religijnych. Uczestnicy i uczestniczki wybierani będą na podstawie dokumentów zgłoszeniowych i rozmów kwalifikacyjnych.

Eksperci i ekspertki projektu to przedstawiciele/ki środowiska akademickiego, wiodących organizacji pozarządowych i instytucji działających na rzecz równouprawnienia kobiet i mężczyzn oraz mniejszościowych grup dyskryminowanych, a także doświadczeni trenerzy/ki i konsultanci/tki specjalizujący się w szkoleniach interpersonalnych i trenerskich. Wiedzę o europejskich rozwiązaniach zapewnią zagraniczni partnerzy projektu, wybitni naukowcy i praktycy.

Zarówno w doborze osób uczestniczących, jaki i szkolących uwzględnimy korzyści płynące z różnorodności: m.in. płciowej, kulturowej, etnicznej, sprawnościowej, wiekowej, biorąc pod uwagę rzeczywiste potrzeby i specyfikę sektora.

 

JAK?

Od września 2009 roku do września 2010 roku zorganizowana zostanie druga edycja Akademii, zapewniająca profesjonalne szkolenie trenerskie i aktualną wiedzę z wybranych obszarów praw człowieka i przeciwdziałania dyskryminacji. Uczestnicy i uczestniczki równolegle szkolić się będą w dwóch pracowniach: genderowej oraz wrażliwości kulturowej.

Program pracowni wrażliwości kulturowej przygotowuje do pracy w społeczeństwie wielokulturowym, prowadzenia treningów antydyskryminacyjnych oraz szkoleń wrażliwości i kompetencji międzykulturowych. Celem specjalizacji jest dostarczenie wiedzy o kulturowych, prawnych i społecznych uwarunkowaniach zachowań w różnych sytuacjach społecznych i kontakcie międzykulturowym oraz o zjawiskach i mechanizmach rządzących procesami psychologicznymi uruchamianymi w kontekście kontaktu międzykulturowego. Wykłady i konwersatoria będą przygotowywały do pracy nad kształtowaniem postaw i umiejętności sprzyjających owocnym spotkaniom z przedstawicielami odmiennych kultur. W trakcie zajęć osoby uczestniczące przyjrzą się własnym oczekiwaniom, obawom i gotowości do konstruktywnego wchodzenia w relacje międzykulturowe. Program pracowni genderowej przygotowuje do prowadzenia zajęć antydyskryminacyjnych, które koncentrują się wokół zagadnień płci oraz funkcjonowania kobiet i mężczyzn w przestrzeni publicznej. Celem specjalizacji jest rozwinięcie wrażliwości genderowej, zdobycie wiedzy nt. społecznych relacji między kobietami  i mężczyznami, poznanie zasad prowadzenia i funkcjonowania polityki równościowej oraz zdobycie praktycznych umiejętności przeciwdziałania dyskryminacji ze względu na płeć. Uczestnicy i uczestniczki dokonają analizy przestrzeni politycznej, ekonomicznej i społecznej przez pryzmat kobiet i mężczyzn, po to, aby moc tworzyć zespoły, organizacje czy projekty wolne od nierówności, promujące różnorodność oraz wykorzystanie pełnego potencjału zarówno kobiet, jak i mężczyzn.

Istotną częścią wspólnego programu będą zagadnienia relacji pomiędzy mniejszościami i większością, kwestie związane z ludzką różnorodnością, przeciwdziałaniem dyskryminacji i poznanie wartości, jakie niesie ze sobą wolne od dyskryminacji i różnorodne społeczeństwo. Osoby uczestniczące zyskają wrażliwość antydyskryminacyjną, dowiedzą się, na czym polega mechanizm stereotypizacji, uprzedzeń i dyskryminacji oraz nauczą się w jaki sposób reagować na przejawy dyskryminacji.

Inauguracja Akademii będzie miała charakter otwarty dla publiczności. Do udziału w debacie międzynarodowych ekspertów zaproszeni zostaną przedstawiciele organizacji pozarządowych, środowiska akademickiego, administracji, instytucji działających w obszarach społecznych oraz media. Całość kursu to 10 intensywnych kilkudniowych zjazdów obejmujących łącznie 340 godzin dydaktycznych, w tym 250-godzinne szkolenie trenerskie. Po serii warsztatów, wykładów, dyskusji i zadań praktycznych uczestnicy wypracują program własnych szkoleń dyplomowych i w dwuosobowych zespołach przeprowadzą warsztaty w swoich lokalnych społecznościach (czerwiec 2010). Doświadczeni trenerzy/ki – superwizorzy/ki, dokonają oceny pracy absolwentów, przekażą rekomendacje i wskazówki do dalszego planowania rozwoju. Po wakacyjnej przerwie studenci i studentki spotkają się na sesji ewaluacyjnej i otrzymają dyplomy ukończenia Akademii (wrzesień 2010). Zajęcia Akademii będą się odbywały w Krakowie, min. jedna z sesji będzie miała charakter wyjazdowy.

 

ILE TO KOSZTUJE?

Dla 24 przyjętych studentów i studentek Akademii program fundowany jest ze środków Funduszu dla Organizacji Pozarządowych, pod warunkiem pełnej i aktywnej obecności na zajęciach. Organizatorzy zapewniają warsztaty, wykłady, konwersatoria, konsultacje indywidualne, materiały edukacyjne, wyżywienie i zakwaterowanie (dla osób spoza Krakowa). Uczestnicy i uczestniczki kursu poniosą koszty dojazdu do miejsca szkoleniah.

 

JAK SIĘ ZGŁOSIĆ?

Ankietę zgłoszeniową wraz załącznikami (cv, list motywacyjny) należy przesłać w formie elektronicznej na adres ania@villa.org.pl, a podpisane oryginały dokumentów na adres: Stowarzyszenie Willa Decjusza, ul. 28 Lipca 17a, 30-233 Kraków z dopiskiem ”Akademia Treningu Antydyskryminacyjnego”. Zgłoszenia będą przyjmowane do 15 czerwca 2009 (data wysłania wiadomości e-mail i data stempla pocztowego). Rozmowy kwalifikacyjne zaplanowano na 7-8 września 2009.

 

WIĘCEJ INFORMACJI?

Anna Kowalska, koordynatorka projektu

Stowarzyszenie Willa Decjusza

ul. 28 Lipca 17a, 30-233 Kraków

tel.: +48 12 425-36-44 w. 197

fax: +48 12 425-36-63

ania@villa.org.pl

www.villa.org.pl

 

 

   Wstecz
Dodano: 2009-05-14 22:07:40    Modyfikowano: 2009-05-14 22:11:48