Komitet Praw Człowieka ONZ wydał rekomendacje pod adresem Polski

   Wstecz

Zalecono m.in. jak najszybsze opublikowanie wszystkich wyroków TK, zaapelowano o skuteczniejszą walkę z przestępstwami z nienawiści, o zaprzestanie dalszego ograniczania do przerywania ciąży, reformę prawa antydyskryminacyjnego.

Pełna lista rekomendacji pod adresem:http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CCPR%2FC%2FPOL%2FCO%2F7&Lang=en
   Wstecz
Dodano: 2016-11-06 19:27:29