Orzeczenie: Lind przeciwko Rosji

Wydano: 2007-12-06
Sygnatura: 25664/05
Wydał: Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu
Rodzaj orzeczenia: Zakaz tortur oraz okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania
Rodzaj prawa: międzynarodowe
Tagi: czas stosowania tymczasowego aresztowania  prawo do życia rodzinnego  zasądzone zadośćuczynienie 

OMÓWIENIE POCHODZI Z PUBLIKACJI BIBLIOTEKI TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO "Wokanda Luksemburga i Strasburga" Nr 12/07.

opracował dr Przemysław Mikłaszewicz

Główne tezy uzasadnienia:

1. Artykuł 8 EKPC nie gwarantuje osobie pozbawionej wolnościbezwzględnego prawa do przepustki w celu odwiedzin u chorego krewnegolub uczestniczenia w jego pogrzebie. Władze krajowe powinny ocenićzasadność udzielenia takiej przepustki w świetle okoliczności sprawy.Jednak nawet jeśli osoba pozbawiona wolności – ze względu na sytuację wktórej się znajduje – musi być poddana różnym ograniczeniom w zakresiekorzystania z praw i wolności, każde tego typu ograniczenie powinnouzasadnione jako konieczne w społeczeństwie demokratycznym. To napaństwie spoczywa ciężar dowodu, że wspomniana konieczność rzeczywiścieistniała, to znaczy, że ograniczenie było podyktowane bezwzględnąpotrzebą społeczną (a pressing social need).

2. Ojciec skarżącego umierał na raka w Hadze. Ustalono datę jegoeutanazji. Ponieważ przebywał w szpitalu w ciężkim stanienierealistyczne byłoby oczekiwanie, że odwiedzi syna w więzieniu wRosji. Ze uwagi na szczególne okoliczności sprawy oraz silne względyhumanitarne władze krajowe powinny były zbadać podanie skarżącego owizytę u ojca ze szczególną uwagą i starannością. Skarżącemuumożliwiono jedynie odbycie jednominutowej rozmowy telefonicznej wjęzyku rosyjskim, którego zrozumienie sprawiało trudności ojcuskarżącego, po czym przerwano połączenie. Władze krajowe niezagwarantowały realizacji prawa skarżącego do poszanowania życiarodzinnego (art. 8 EKPC).

Pliki do pobrania:
Dodaj komentarz

autor:Dodano: 2008-07-21 18:47:32