Orzeczenie: Nerkowska przeciwko ZUS

Wydano: 2008-07-21
Sygnatura: C 499/06
Wydał: Europejski Trybunał Sprawiedliwości
Rodzaj orzeczenia: Zabezpieczenie społeczne
Rodzaj prawa: międzynarodowe
Tagi: miejsce zamieszkania  obywatelstwo Unii  renta z tytułu niezdolności do pracy  zabezpieczenie społeczne 

Plik do pobrania zawiera wyrok ETS i opinię Rzecznika Generalnego M. Poiares Maduro.

Sprawa dotyczy pytania prejudycjalnego skierowanego przez SądOkręgowy w Koszalinie w kwestii dopuszczalności warunku miejscazamieszkania na terytorium Polski jako kryterium przyznania renty ztytułu niezdolności do pracy związanej z pobytem w miejscachodosobnienia.

Rzecznik uznał, że świadczenie to jako świadczenie dla ofiar wojnyma charakter odszkodowawczy, lecz nie należy do kategorii świadczeń"ściśle związanych z otoczeniem socjalnym" danego kraju. Poza tym wymógmiejsca zamieszkania na terytorium Polski nie jest uzasadniony z punktuwidzenia zapewnienia solidarności z danym krajem i jego społeczeństwa,gdyż chodzi o odszkodowanie dla ofiar represji. W jego opinii, niepowinno być różnicy, ze względu na cel solidarności, w traktowaniuobywatela polskiego będącego ofiarą deportacji reżimu sowieckiego,mającego w dalszym ciągu miejsce zamieszkania na terytorium polskim iinnego obywatela polskiego będącego ofiarą takiej deportacji, który maobecnie miejsce zamieszkania w innym państwie członkowskim". Jest totym bardziej nieuzasadnione z perspektywy obywatelsktwa Unii, z któregowynika podstawowa swoboda przemieszczania się i pobytu na całymobszarze współnotowym (para. 23 Opinii).

Z opinią Rzecznika zgodził się ETS, który 22 maja 2008 r. orzekł, że polskie prawo, które stawia w gorszej sytuacji niektórychobywateli tego kraju z tego tylko powodu, że skorzystali oni ze swobodyprzemieszczania się i pobytu w innym państwie członkowskim, stanowi ograniczenie swobód gwarantowanychprzez traktat WE każdemu obywatelowi Unii.

Tekst wyroku oraz opinii Rzecznika są dostępne w języku polskim.

Zobacz artykuł w Rzeczpospolitej z 29.02.2008 r. "Europejski Trybunał o rentach wojennych"

Komentarze do dokumentu:
Autor: Katarzyna Gawlik, Robert Grzeszczak,     Dodano: 2009-02-03 00:14:24
TreœÌ:
Teza orzeczenia

Artykuł 18 ust. 1 Traktatu ustanawiaj ...
Autor: Anna Skorupa     Dodano: 2008-04-22 08:11:52
TreœÌ:
Anna Skorupa

Komentarz do Opinii Rzecznika Generalneg ...
Dodaj komentarz

autor:Dodano: 2008-07-21 22:34:40